เพียร มุ่งเน้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เพียร คอร์เปอเรชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดหาบุคคลากร (Outsourcing) ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้าน IT โดยเฉพาะ ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องของวิธีการ กระบวนการ การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการพนักงาน การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ทักษะทางด้าน IT ในแต่ละบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและความลื่นไหลในการขับเคลื่อนองค์กรในส่วนอื่นๆ อย่างไม่สะดุด

เราได้จัดเตรียมบุคคลากรที่หลากหลายตามสายงานของ IT อาทิ

  Project Manager

   มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและจัดการกับโปรเจ็คกับองค์กรชั้นนำทางด้าน Telecomunation ที่เป็นระบบสำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มองค์กร (Mass and Corporate Customer) ทั้งในรูปแบบของ In-house application, การซื้อ Software Package มา Integrate กับ Legacy System เช่น
    ระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการ Account & Profile ของลูกค้า
    ระบบภายในที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล (Master Data Management)
    ระบบการจัดทำ Product Catalog สำหรับการจัดการข้อมูลสินค้า
    ระบบจ่ายผลตอบแทน (Sale Incentive) >
    ระบบการบริหารการจัดการ Sale Management ตั้งแต่ Product การขายจนถึง After Sale
    การบริหารทรัพยการบคุคคล (Organzation Management)
    เว็บแอพพลิเคชั่นขายของออนไลน์ (Web Online Shopping)
    เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจองสินค้า (Web Prebooking)
   มีความเชี่ยวชาญด้านในการวิเคราะห์ระบบต่าง อาทิเช่น
    API Gateway เป็นระบบที่ช่วยตรวจสอบการยืนยันตัวตัว (authentication) และสิทธิ์การเข้าถึง (authorization) ก่อนเรียกใช้ API ภายในได้
    ระบบเติมเงิน (Topup Management)
    ระบบแจ้งเตือน (Notification Content Management System) เป็นระบบที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่ารูปแบบการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ผ่านช่องทางการต่างๆ เช่น SMS, FlashSMS, USSD
    ระบบจัดการข้อมูลของอุปกรณ์ เช่นการซื้อ ขาย คืน Apple TV (Set top box) ผ่านตัวแทนจำหน่าย
    ระบบแปลงข้อมูล (Transform data) เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลเข้าและแปลงออกไปเป็นรูปแบบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องพัฒนา application ใหม่

  Programmer

   มีความเชี่ยวชาญเชิงวิเคราะห์และเทคนิค Develop & Optimization Web application :
    Programming Language: Angular, Vue, React, PHP, HTML, Javascript, CSS, Groovy on Grail
    Backend Language: Golang, JAVA, C, Perl
    Database: Oracle, MSSQL, MySQL, Mongodb, Postgrest, Radis
    Web server: Nginx, Jboss, Apache, IIS
    Loadtest: K6, Jmeter
    Crawler & Search Engine: Golang, Nutch , Elasticsearch, Apache Solr
    DevOps: K8s, Docker, Helm, Git, Jenkins, RabbitMQ, Kafka, Istio, Grafana, Graylog
    Cloud: Azure, AWS, Google Cloud

  Tester

    มึความเชี่ยวชาญการทำ Automate Test
    มีความเชี่ยวชาญในการทำ Test Case ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Web App, Mobile App, Console App

ฉันคือ

ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญไอทีเฉพาะด้านที่ดีในประเทศไทย

พันธกิจของเรา

มุ่งมั่น คัดสรร บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขององค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำแห่งโลกดิจิตอล

เป้าหมายสำคัญ

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับบริการของเพียร

บริษัท เพียร คอร์เปอเรชั่น จำกัด เน้นบริการด้านการจัดหาบุคคลากร (Outsourcing) ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้าน IT โดยเฉพาะ ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องของวิธีการ กระบวนการ การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการพนักงาน การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ทักษะทางด้าน IT ในแต่ละบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและความลื่นไหลในการขับเคลื่อนองค์กรในส่วนอื่นๆ อย่างไม่สะดุด

061-345-1690

ต้องการให้เราช่วยเหลือ ได้โปรดติดต่อมาหาเรา
[8.30-17.30, จันทร์ - ศุกร์]