เพียร มุ่งเน้น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากร ให้พร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

บริษัท เพียร คอร์เปอเรชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการจัดหาบุคคลากร (Outsourcing) ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้าน IT โดยเฉพาะ ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องของวิธีการ กระบวนการ การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการพนักงาน การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ทักษะทางด้าน IT ในแต่ละบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและความลื่นไหลในการขับเคลื่อนองค์กรในส่วนอื่นๆ อย่างไม่สะดุด

เราได้จัดเตรียมบุคคลากรที่หลากหลายตามสายงานของ IT อาทิ

  Project Management | ผู้บริหารโครงการ
   มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและจัดการกับโปรเจ็คกับองค์กรชั้นนำทางด้าน Telecomunation ที่เป็นระบบสำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มองค์กร (Mass and Corporate Customer) ทั้งในรูปแบบของ In-house application, การซื้อ Software Package มา Integrate กับ Legacy System
  System Analyst | นักวิเคราะห์ระบบ | Programmer | นักพัฒนาโปรแกรม
   มีความเชี่ยวชาญเชิงวิเคราะห์และเทคนิค Develop & Optimization Web application : Programming Language: Angular, Vue, React, PHP, HTML, Javascript, CSS, Groovy on Grail Backend Language: Golang, JAVA, C, Perl Database: Oracle, MSSQL, MySQL, Mongodb, Postgrest, Radis Web server: Nginx, Jboss, Apache, IIS Loadtest: K6, Jmeter Crawler & Search Engine: Golang, Nutch , Elasticsearch, Apache Solr DevOps: K8s, Docker, Helm, Git, Jenkins, RabbitMQ, Kafka, Istio, Grafana, Graylog Cloud: Azure, AWS, Google Cloud
  Software Tester | นักทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
   มึความเชี่ยวชาญการทำ Automate Test มีความเชี่ยวชาญในการทำ Test Case ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Web App, Mobile App, Consol

ฉันคือ

ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญไอทีเฉพาะด้านที่ดีในประเทศไทย

พันธกิจของเรา

มุ่งมั่น คัดสรร บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขององค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำแห่งโลกดิจิตอล

เป้าหมายสำคัญ

ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับบริการของเพียร

บริษัท เพียร คอร์เปอเรชั่น จำกัด เน้นบริการด้านการจัดหาบุคคลากร (Outsourcing) ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้าน IT โดยเฉพาะ ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องของวิธีการ กระบวนการ การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการพนักงาน การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ทักษะทางด้าน IT ในแต่ละบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและความลื่นไหลในการขับเคลื่อนองค์กรในส่วนอื่นๆ อย่างไม่สะดุด

061-345-1690

ต้องการให้เราช่วยเหลือ ได้โปรดติดต่อมาหาเรา
[8.30-17.30, จันทร์ - ศุกร์]